POVEZANOST DEMOGRAFSKIH OBILJEŽJA I OBILJEŽJA TIPOVA I UZORAKA KRAJOLIKA VARAŽDINSKOG KRAJA – PRIMJENA KORELACIJSKE ANALIZE

Cilj je ovog rada analizirati povezanost odabranih demografskih obilježja te obilježja tipova i uzoraka krajolika varaždinskog kraja. Pritom je korišten pristup definiranja tipova i uzoraka krajolika koji podrazumijeva korištenje podataka zemljišnog pokrova/načina korištenja zemljišta, tj. baze podataka Corine Land Cover za 2018. godinu (CLC 2018), a od demografskih podataka analizirani su popisni podaci svih popisa stanovništva od 1981. do 2021. godine. Korelacijska analiza ovog rada provedena je korištenjem Spearmanova koeficijenta korelacije ranga, koji je sadržan u računalnom programu IBM SPSS Statistics verzije 20. Korišteni kartografski prikazi omogućili su kvalitetnije prostorne analize, a napravljeni su korištenjem osnovnog programskog paketa ArcGIS Desktop verzije 10.0 proizvođača ESRI. Rezultati su pokazali da je u posljednja tri međupopisna razdoblja zabilježen pad ukupnog broja stanovnika varaždinskog kraja u cjelini, a u posljednjem međupopisnom razdoblju je kod svih jedinica lokalne samouprave utvrđen pad broja stanovnika. Na razini naselja je za razdoblje 1981. – 2021. utvrđen veći broj (46) naselja s padom broja stanovnika nego s porastom broja stanovnika (39 naselja), pri čemu sjedišta većeg broja (6) jedinica lokalne samouprave imaju pad broja stanovnika, dok manji broj (5) sjedišta ima porast broja stanovnika. U korelacijski odnos stavljene su varijable demografskih obilježja: indeks promjene broja stanovnika od 1981. do 2021.; broj stanovnika u 2021.; gustoća stanovništva u 2021., a od varijabli obilježja tipova i uzoraka krajolika su za svaki tip krajolika za 2018. godinu zasebno uneseni: udjeli površine tipova krajolika unutar JLS-a; prosječna površina uzoraka tipova krajolika (u km2). Korelacijskom analizom utvrđena je povezanost gotovo svih promatranih parova varijabli.

Izvorni znanstveni rad / Original scientific paperMarta HAMZIĆ
Preuzmite temuStranice 136-148.pdf

44 Prosinac 2023.
43 Kolovoz 2023.
42 Prosinac 2022.
41 Svibanj 2022.
40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.