TURISTIČKA PERSPEKTIVA JEZERA ŠODERICA

Cilj ovog rada je istražiti mogućnosti turističkog razvoja Šoderice te preduvjete i osnove koje treba stvoriti s ciljem da Šoderica postane moderna i atraktivna turistička destinacija. Ovaj rad se temelji na povijesti turističkog razvoja Šoderice, analizi postojeće turističke resursne osnove i analizi trendova u okruženju uključujući promjene navika, potreba i zahtjeva kao i karakteristika modernog turiste. Autor analizira i uspoređuje sa Šodericom slične turističke destinacije, a koje su ujedno i primjeri najbolje prakse. Analiza snaga i slabosti, prilika i prijetnji daje realnu podlogu za definiranje strategije razvoja. Turistička perspektiva se promatra i procjenjuje temeljem sadašnjeg stanja turističke infrastrukture i ukupne turističke resursne osnove na Šoderici, karakteristikama kontinentalnog turizma u Hrvatskoj, turističkim trendovima u Hrvatskoj i svijetu kao i objektivnim mogućnostima za razvoj. Bit je dobivanje podloge za jasnu i određenu strategiju razvoja jezera Šoderice koja će dati i njegovu realnu turističku perspektivu.

Stručni radIvana Posedi
Preuzmite temuStranice 082-091.pdf

38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.