NEKAJ NOVIH VIDIKOV O GRADBENEM RAZVOJU MARIBORSKEGA MESTNEGA GRADU(1)

Mariborski mestni grad je od svojega nastanka konec 15. stoletja prestal številne prezidave in dozidave, ki so bile posledica spreminjanja njegove funkcije v mestu. Do sredine 17. stoletja je šlo večinoma za dodatna utrjevalna dela (bastija) saj je grad služil tudi kot pomembne del dodatne utrditve severovzhodnega dela mestnega obzidja. Od sredine 17. stoletja postopoma postaja osrednje plemiško prebivališče v Mariboru, najprej grofov Khislov in pozneje grofov Brandisov. V tem času se je nekdanji deželnoknežji upravni dvor gradbeno in tudi pomensko prelevil v grad, konceptualno pa v rezidenco, ki je pomenila vrhunec v njegovem več­stoletnem razvoju. Literatura, ki se ukvarja z gradbeno zgodovino gradu je relativno obsežna saj so se poleg avtorja prispevka z njo ukvarjali še Ivan Stopar, Sergej Vrišer in Karel Pišec. Še bogatejše je arhivsko gradivo, ki se večinoma hrani v Pokrajinskem arhivu Maribor in Štajerskem deželnem arhivu v Gradcu. V graškem arhivu je gradivo tako zaradi različnih lastnikov kot zaradi različne namembnosti gradu moč najti v različnih fondih od militarije, notranjeavstrijske dvorne komoro do fonda družine Brandis. Prav ta raztresenost in razdrobljenost je bila vzrok, da je šele pričujoč prispevek časovno najnatančnejši pregled gradbene zgodovine mariborskega mestnega gradu. Prispevek je zaokroženo dolgoletno delo o gradbenih fazah mariborskega mestnega gradu. Poda nam celovit pogled na posamezne gradbene faze in uporabo gradu kot tudi način gradnje v 16. stoletju. Povede nas od nastanka gradu kot skladišča deželnega kneza do njegovega vrhunca kot reprezentančne stanovanjske zgradbe mariborskega plemstva.

-------
1 Razpravi sta del projekta Bastion, ki ga delno financira Evropska unija v okviru Programa pobude Skupnosti INTERREG IIIA Sosedskega programa Slovenija – Madžarska – Hrvaška 2004-2006.

Izvorni znanstveni rad / Original scientific paperJože Curk
Preuzmite temuStranice 167-186.pdf

44 Prosinac 2023.
43 Kolovoz 2023.
42 Prosinac 2022.
41 Svibanj 2022.
40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.