ZAKUPNIKI IN LASTNIKI MARIBORSKEGA MESTNEGA GRADU OD LETA 1483 DO 2006 (1)

Mariborski mestni grad je bil zgrajen konec 15. stoletja kot deželnoknežji upravni dvor. Do leta 1620, ko ga odkupijo Khisli so se menjavali upravniki in zakupniki gradu, ki so povečini skrbeli le za pobiranje dajatev gospoščine manj pa za samo podobo in funkcijo gradu. Šele z družino Khisl in nato Brandis grad postane plemiška rezidenca mesta tudi v novi razkošni podobi. Vrhunec doživi v sredini 18. stoletja, ko mu v času družine Bradnis prizidajo mogočno baročno stopnišče. V drugi polovici 19. stoletja z odhodom družine Brandis se prične postopen zaton gradu in njegove podobe. Naglo menjavanje lastnikov, ki jim je mogočna stavba povzročala predvsem stroške se je odražalo tudi na zunanji podobi nekoč najbolj reprezentančne stavbe mesta. Nezadržen propad je preprečila Mestna občina Maribor, ki je leta 1933 odkupila grad in ga namenila za muzejsko dejavnost. Literatura in viri za zgodnja obdobja upravljanja z gradom so povečini skromna, kot je bila tudi funkcija gradu tedaj. Poleg Jožeta Koropca, ki je v svojih razpravah o mariborskih zemljiških gospostvih obdelal tudi upravnike in zakupnike gradu, se je z gradom in njegovimi upravniki ukvarjal še Jože Curk pri opisih najpomembnejših historičnih stavb v mestu. Gradivo, ki se nanaša na lastnike gradu od leta 1620, najprej Khisle in nato Brandise se do konca 18. stoletja nahaja v Štajerskem deželnem arhivu v fondu družine Bradnis, ki obsega več kot 40 arhivskih škatel gradiva. Gradivo je še neobdelano, toda že hiter pregled pokaže, da je ob temeljiti študiji tega gradiva možno precej podrobno rekonstruirati način življenja mariborskega plemstva (vsaj družin Khisl in Brandis) od druge polovice 17. do konca 18. stoletja. Žal manjka večina gradiva družine Brandis v 19. stoletju, ki se verjetno nahaja še v privatnih rokah potomcev. Pričujoč prispevek je le kamenček v mozaik zgodovine mariborskega mestnega gradu, njegovih zakupnikov in lastnikov. Hkrati je opozorilo na do sedaj še neuporabljene vire iz arhiva družine Brandis. Prav temeljita študija tega fonda bo v prihodnosti dala zaključeno podobo zgodovine gradu in še posebej njegovih stanovalcev.

-----------------
1 Razpravi sta del projekta Bastion, ki ga delno financira Evropska unija v okviru Programa pobude Skupnosti INTERREG IIIA Sosedskega programa Slovenija – Madžarska – Hrvaška 2004-2006.

Izvorni znanstveni rad / Original scientific paperSašo Radovanovič
Preuzmite temuStranice 157-166.pdf

44 Prosinac 2023.
43 Kolovoz 2023.
42 Prosinac 2022.
41 Svibanj 2022.
40 Prosinac 2021.
39 Lipanj 2021.
38 Prosinac 2020.
37 Svibanj 2020.
36 Prosinac 2019.
35 Lipanj 2019.
34 Prosinac 2018.
33 Lipanj 2018.
32 Prosinac 2017.
31 Lipanj 2017.
30 Prosinac 2016.
29 Lipanj 2016.
28 Prosinac 2015.
27 Lipanj 2015.
26 Prosinac 2014.
25 Lipanj 2014.
24 Studeni 2013.
23 Lipanj 2013.
22 Siječanj 2013.
21 Srpanj 2012.
20 Studeni 2011.
19 Lipanj 2011.
18 Studeni 2010.
17 Lipanj 2010.
16 Prosinac 2009.
15 Lipanj 2009.
14 Prosinac 2008.
13 Lipanj 2008.
12 Prosinac 2007.
11 Lipanj 2007.
10 Studeni 2006.
9 Svibanj 2006.
8 Studeni 2005.
7 Lipanj 2005.
6 Prosinac 2004.
5 Lipanj 2004.
4 Studeni 2003.
3 Lipanj 2003.
1 Veljača 2002.